Các hoạt động được tổ chức trong ngày 20/11 được tổ chức trong không khí vui tươi, đã hướng đến phát huy năng lực học sinh, học sinh là chủ thể trong tất cả các hoạt động.