Tổ Văn

 • Đoàn Huỳnh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0979751839
  • Email:
   huynhduongdoan@gmail.com
 • Đinh Thị Hồng Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Lý-CN
  • Điện thoại:
   0979449257
  • Email:
   dinhhongtham1402@gmail.com
 • Đỗ Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0984519128
  • Email:
   dohienthgl@gmail.com
 • Hoàng Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   01646263079
  • Email:
   minhhoang070182@yahoo.com
 • Tạ Thị Lan Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0974737449
  • Email:
   tathilanhuongmy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0984818033
  • Email:
   quankhongquan@Gmail.com
 • Vũ Thị Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   01632982935
  • Email:
   minhhuethd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0966380509
  • Email:
   nguyenthihue.toan@gmail.com
 • Đặng Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
  • Điện thoại:
   01679802037
  • Email:
   thanhhathd77@gmail.com
 • Hồ Thị Ngọc Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   01684622383
  • Email:
   hochien99@gmail.com