Tổ Tin - Thể dục - Thư viện

 • Hoàng Đức Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Tin học
  • Điện thoại:
   0972845767
  • Email:
   hoangducthuangl@gmail.com
 • Phạm Hữu Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PBT ĐTN, BT CĐ GV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP TDTT
  • Điện thoại:
   0968045068
  • Email:
   hieuthd85@gmail.com
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, PCT CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân TDTT
  • Điện thoại:
   0963132674
  • Email:
   Van9791@gmail.com
 • Nguyễn Trọng Sự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0944289060
 • Trần Anh Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0905024411
  • Email:
   trananhvuong1978@gmail.com
 • Phạm Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP TDTT
  • Điện thoại:
   01685281789
  • Email:
   phuongthd87@gmail.com
 • Lê Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân TDTT
  • Điện thoại:
   01699101790
  • Email:
   lephuong1218@yahoo.com
 • Trần Vũ Quốc Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0905375957
  • Email:
   tranvuquocnguyen@gmail.com
 • Dương Thị Lúa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0982722051
  • Email:
   tho.lua85@gmail.com
 • Trương Văn Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân TDTT
  • Điện thoại:
   0905583979
  • Email:
   truongkieutd@gmail.com
 • Lê Thị Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Tin học
  • Điện thoại:
   01699101795
  • Email:
   lethianh05@gmail.com