Tổ Sử - Địa- GDCD - GDQP

 • Chu Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Lịch sử
  • Điện thoại:
   0905339699
  • Email:
   quankhongquan@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Địa lý
  • Điện thoại:
   0904590248
  • Email:
   tieuhoyeuem@yahoo.com
 • Lê Hồng Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Địa lý
  • Điện thoại:
   0935040980
  • Email:
   lehongnguyenmy@gmail.com
 • Vũ Thị Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Lịch sử
  • Điện thoại:
   0905387279
  • Email:
   vuthiut.thd@gmail.com
 • Đặng Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP GDCD
  • Điện thoại:
   0982652944
  • Email:
   danganhtuyetthd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP GDCD
  • Điện thoại:
   0984627529
  • Email:
   tinhmangyang@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Lịch sử
  • Điện thoại:
   01693601582
  • Email:
   lanqpthd@gmail.com
 • Lê Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Lịch sử
  • Điện thoại:
   0935090184
  • Email:
   lethilantqt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Lịch sử
  • Điện thoại:
   0977658164
  • Email:
   nguyenlam6584@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Lịch sử
  • Điện thoại:
   0987270592
  • Email:
   hoasuthd@gmail.com
 • Lê Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Lịch sử
  • Điện thoại:
   0986473358
  • Email:
   hangthdmy@gmail.com