Tổ Hóa - Sinh - CN

 • Ngô Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Hóa học
  • Điện thoại:
   0905324991
  • Email:
   mygreenriver@gmail.com
 • Phan Trần Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư ĐTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0989274027
  • Email:
   tranthethd@gmail.com
 • Phạm Nguyễn Ý Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Sinh học
  • Điện thoại:
   0974107487
  • Email:
   yypham@yahoo.com
 • Trần Nguyễn Thảo Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   01685888680
  • Email:
   thaonguyenthd84@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mãi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Hóa học
  • Điện thoại:
   01679767292
  • Email:
   nhanmai07@gmail.com
 • Huỳnh Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Hóa học
  • Điện thoại:
   01685072912
  • Email:
   huynhloan85@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Hóa học
  • Điện thoại:
   01684135594
  • Email:
   ngockim1004@yahoo.com
 • Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Sinh-KTNN
  • Điện thoại:
   01673745355
  • Email:
   bepmyanh2011@gmail.com
 • Mông Thành Độ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Sinh
  • Điện thoại:
   0978828699
  • Email:
   thanhdo7979@gmail.com
 • Đoàn Thị Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Sinh
  • Điện thoại:
   0978317222
  • Email:
   doanthidiepgl@gmail.com