Tổ Lý-KTCN

 • Trần Thị Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Lý-CN
  • Điện thoại:
   0979449257
  • Email:
   bxbcfullhouse@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0935416644
  • Email:
   lethuhoaly81@gmail.com
 • Võ Thành Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP KTCN
  • Điện thoại:
   0972828765
  • Email:
   nhanmangyang@gmail.com
 • Cao Minh Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0905443314
  • Email:
   caominhhieu.gialai@gmail.com
 • Hòang Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Vật lý
  • Điện thoại:
   0985289579
  • Email:
   hoanglan797979@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Vật lý
  • Điện thoại:
   0974583720
  • Email:
   nguyennga34@gmail.com
 • Lương Thị Như Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý
  • Điện thoại:
   0983623110
  • Email:
   nhuquynhthd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung