Ban Giám hiệu

 • Ngô Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Hóa học
  • Điện thoại:
   0905324991
  • Email:
   mygreenriver@gmail.com
 • Kiều Nguyễn Thành Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
  • Điện thoại:
   0985949367
  • Email:
   nhanmai07@gmail.com
 • Đoàn Huỳnh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0979751839
  • Email:
   huynhduongdoan@gmail.com
 • Nguyễn Văn Xuất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân SP Toán
  • Điện thoại:
   0987828340
  • Email:
   nguyenvanxuat.thd@gmail.com