Thông tin chi tiết:
Trần Anh  Vương
Tổ trưởng Trần Anh Vương
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Tin học
Điện thoại 0905024411
Email trananhvuong1978@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách