Thông tin chi tiết:
Vũ Thị  Út
Tổ trưởng Vũ Thị Út
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP Lịch sử
Điện thoại 0905387279
Email vuthiut.thd@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách