Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Ánh Tuyết
Tổ phó Đặng Thị Ánh Tuyết
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP GDCD
Điện thoại 0982652944
Email danganhtuyetthd@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách