Thông tin chi tiết:
Trần Nguyễn Thảo Nguyên
Giáo viên Trần Nguyễn Thảo Nguyên
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân Hóa học
Điện thoại 01685888680
Email thaonguyenthd84@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách