Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mãi
Tổ phó Nguyễn Thị Mãi
Ngày tháng năm sinh 18/08/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân SP Hóa học
Điện thoại 01679767292
Email nhanmai07@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách